باغدشت

پانزدهم اسفند روز درختکاری را گرامی می داریم

پانزدهم اسفند روز درختکاری را گرامی می داریم  

 

Arbre04 اس ام اس روز درختکاری

 

 

به دست حود درختی می نشانم

 

به پایش جوی آبی می کشانم

 

کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم