باغدشت

ضرب المثل های فارسی همراه با توضیح و تصویر

اصل ضرب المثل :

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

مفهوم :

به اندازهای که توانایی
 داری توقع داشته باش