باغدشت

از شما می پرسم ؟ که، که را گول زدیم؟؟

بیخودی پرسه زدیم صبح مان شب بشود

 بیخودی حرص زدیم سهم مان کم نشود 

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم ما به هم بد گفتیم 

ما حقیت ها را زیر پا له کردیم

چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم 

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم که، که را گول زدیم؟؟