باغدشت

سلام جناب آقای محمد عسگری 

 

 

سلام جناب آقای محمد عسگری 

پیشاپیش به عنوان یک دوست و همو لایتی از احساس مسولیت حضرتعالی نسبت به یکی از مهمترین موضوعات الموت" مدیریت وساماندهی توریست"که در حال حاضر که شعار سال سایتتان نیز شده، تشکر مینمایم.

گرچه مدیریت وساماندهی توریست در منطقه الموت جدای از اندج نیست!وحضرتعالی توضیحات مبسوطی در این پست داده اید،با این حال همانطور که به خوبی هم بیان فرموده اید: مدیریت توریست در سطح کل منطقه الموت به کمک همه مردم و مسولین منطقه میسر خواهد بود.

وامروزه نمیشود از ورود توریست به هر دلیلی ممانعت بعمل آورد! وبه قول حضرتعالی: "ممانعت از ورود توریست طبق هیچ قانون و منطقی شدنی نیست"...

آری به اعتقاد حقیر یکی از راهها واردشدن عملی جهت تحقق این موضوع یعنی مدیریت وساماندهی توریست در الموت نشت عمومی با مسولین منطقه از شهردار،بخشدار ،متولیان گردشگری وتوریستی، میراث فرهنگی ، مدیران محیط زیست ومنابع طبیعی، شوراهای اسلامی روستاهای سراسر الموت ، دعوت از کارشناسان مجرب ... به صورت یک همایش بزرگ است...

در مرحله بعد فرهنگ سازی در منطقه میباشد ...ما نمی توانیم برای باغدشت یک تصمیم بگیریم وبرای شورستان تصمیم دیگر!! توریست وگردشگری را درکل منطقه باید ساماندهی ومدیریت کرد...

در حال حاضر به اعتقاد حقیر کار بسیاری از وبلاگها در معرفی جاذبه های گردشگری الموت در فضای مجازی ستودنی است...امیدوارم، اینگونه تصمیمات خوب در قالب این وبلاگها و وبسایتها باقی نماند و ما شاهد تحرک عملی دوستان در منطقه باشیم ومعتقدم دست یافتن به چنین اهدافی با کمی وقت گذاشتن وبرنامه ریزی امکان پذیر است. موفق باشید

---------------------------------------------------------------

سلام دوست خوب بله دقیقا" هدف مدیریت توریست در سطح کل منطقه هست که من در مطالب پست اشاره کرده ام چرا نام اندج را در این سایت آورده ام.

‏سه‌شنبه‏، ‏02:25‏ · ویرایش شده · نمی‌پسندم