باغدشت

برداشت شالی در شهریور ۱۳۹۱ روستای باغدشت (مصور )

برداشت شالی در شهریور ۱۳۹۱ روستای باغدشت (مصور )  

 

روستای باغدشت برداشت شالی شهریور 91 رجبی

برداشت مکانیزه شالی روستای باغدشت شمس الدین رجبی 91